ติวตำรวจ55,ติวตำรวจ2555,ติวนิติราม,pre-degree,ติวสอบตำรวจ,ติวตำรวจประทวน,ติวตำรวจม.6,สถาบันติวตำรวจ http://tutorpolice.siam2web.com
ติวPre-Degree นิติราม , ติวนิติรามสองปีเพื่อสอบเป็นผู้พิพากษา อัยการ
 
ด่วน*** รามประกาศให้แก้ไขเพิ่มถอนการลงทะเบียนรายวิชาภายใน 8 สิงหา55นี้นะครับ รีบดำเนินการด่วนครับ ใครยังไม่ได้ลงรายวิชาที่พี่แนะนำไป ให้รีบไปเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับ ส่วนวิชาพื้นฐานไว้ลงทีหลังครับ เอาวิชาแกนหลักก่อน เพือ่ความมั่นใจในการเรียนตลอดหลักสูตรครับ และเพื่อทำให้ไม่ต้องอ่านหนังสือซ้ำซ้อนและจบได้ภายใน 2-2.5 ปีครับ สงสัยโทรสอบถามได้ครับ 089-615-2002
 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางทางอินเทอร์เน็ตประจำปีการศึกษา 1/2555 ตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. - 16 พ.ค. 55 (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอน) นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตต้องมาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น
ด่วนเปิดรับสมัครเรียนนิติPredegreeราม 7-16 พฤษภาคม2555นี้เท่านั้น โทรปรึกษาพี่ต้นได้ตลอดเวลาครับ
 
 
จากประสบการณ์ของพี่ต้นที่ใช้เวลาเรียนภายในสองปีครึ่งและพ่วงด้วยเกียรตินิยมอันดับสอง ม.รามคำแหง มีเทคนิคติวกฎหมายป.ตรี ให้ได้เกียรตินิยม และจบภายใน2 ปีครึ่งแบบเด็ดๆเยอะมาก  นอกจากนี้การติว เหมาคอร์สยังเหมาะสำหรับน้องๆที่เรียนหลักสูตร pre degree ที่จบม. 3 หรือกำลังเรียน ม.4-5-6 และอยากเรียนนิติต่อทันที หรือน้องๆที่จบป.ตรีสาขาอื่นเช่นบริหาร มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ วิศวะ  ฯลฯ  และเทียบโอนมาเรียนนิติ เพื่อปูทางสู่อาชีพในฝันสอบไปเป็นอัยการ ผู้พิพากษา เงินเดือนสูงสุดกว่า 100,000 บาทต่อเดือน 
 
 
 
พิเศษ!!!!เหมาจ่ายทั้งคอร์สจนจบป.ตรี ติดต่อติวตัวต่อตัวกับอาจารย์ต้นโดยตรง 089-615-2002 หรืออีเมล์ doctorlaw2555@gmail.com
 
โดยพี่ต้นเกียรตินิยมอันดับสองทางกฎหมายจากรามคำแหงโดยตรง ************
 
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี     นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)                  
ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตยไทย (นบท).
ปริญญาโท     นิติศาสตรมหาบัณฑิต(น.ม.) สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา(ทุนสถาบันพระปกเกล้า)
 ปริญญาเอก    นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต(น.ด.) 
เทคนิคการติวป.ตรีนิติและpredegreeรามคำแหง พี่ต้นจะทำการติวสดตัวต่อตัวผ่านหลากหลายช่องทางตามความเหมาะสมและการประเมินของพี่ต้น อาทิ ติวสดตัวต่อตัว  ติวสดตัวต่อตัวผ่านภาพและเสียงจากInternetในโปรแกรมSkypeหรือCam frog  การติวตัวต่อตัวผ่านทางโทรศัพท์   การติว ส่งแบบฝึกหัด การตรวจข้อสอบและฝึกเขียนข้อสอบกฎหมายผ่านทาง E-mail ซึ่งจะได้รับการตรวจแบบฝึกหัดและแก้ไขข้อบกพร่องอย่างละเอียดจากพี่ต้นทุกครั้ง ทั้งนี้พี่ต้นจะประเมินระยะเวลาการติวในแต่ละเทอมให้สอดคล้องจำนวนและลักษณะวิชาที่จะลงทะเบียน กับความสามารถ การรับรู้และความจำเป็นในการใช้วิธีการติวที่หลากหลายของผู้ว่าจ้าง  โดยน้องๆต้องตั้งใจเรียนและเตรียมพร้อมรับกับแบบฝึกหัด การทดสอบต่างๆในหลายรูปแบบที่พี่ต้นออกแบบไว้เป็นประจำทุกอาทิตย์ก่อนสอบจริง
 
ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เบอร์โทรของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code

 
 
ขั้นตอนและวิธีการการสมัครเข้าเป็นรายกระบวนวิชา 
เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี
(PRE-DEGREE)
      
วัตถุประสงค์ 
            ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีนโยบายจะเปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา  เพื่อเตรียมศึกษา
ระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสทาง การศึกษาพัฒนาความรู้ส่งเสริมและยกระดับ คุณภาพชีวิต   แก่ประชาชนทั่วไป
และเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ที่มีความประสงค์   จะให้การศึกษาเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากร อันเป็น
การส่งเสริม   และพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความสำเร็จ   ในอาชีพและหน้าที่การงานยิ่งขึ้น  
       ทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีพื้นฐานความรู้มัธยมศึกษาตอนต้นและผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสามารถ
ศึกษาและเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัย ได้ ทำให้มีประสบการณ์และการเตรียมตัว ที่จะเข้าศึกษา ในระดับอุดมศึกษาต่อไป
และที่สำคัญหน่วยกิตสะสมที่สอบได้ แล้วเมื่อท่านเรียนจบชั้น ม. ปลายสามารถนำมาสมัครเข้าเป็นนักศึกษาตามระเบียบฯ ของนักศึกษาชั้นปริญญาตรี  และนำหน่วยกิตสะสมใช้เทียบโอนเพื่อศึกษาต่อเนื่องได้ 
 
เอกสารการสมัคร 
 
             ระเบียบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา และแผนกำหนดการศึกษา ชั้นปริญญาตรี (ม.ร.1) มีเอกสารการสมัครแทรกภายในเล่มคือ
1. ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) ตัดตามรอยปรุจากระเบียบการรับสมัคร ฯ (ม.ร.1)
2. คู่มือการกรอกและระบายระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ พร้อมใบระบายแผ่น ม.ร.25
3. เอกสารลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาที่ไม่เทียบโอนหน่วยกิต (ม.ร.36/1)
 
หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร 
 
1. หนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ ต้องระบุวันสำเร็จการศึกษาด้วย ถ่ายสำเนาให้ชัดเจน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
    1.1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)
         (ร.บ.1 หรือใบประกาศนียบัตร) จำนวน 2 ฉบับ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังเรียนอยู่ ม.ปลายของ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน(กศ.น) ให้ใช้สำเนาวุฒิการศึกษาจบระดับ
มัธยม ศึกษาตอนต้น (ม.3) เท่านั้น
        ไม่อนุญาต  ให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองว่ากำลังเรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาสมัคร
    1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอื่นๆ สมัครเรียนเป็นรายกระบวนวิชา (เฉพาะบางกระบวนวิชา) 
          ให้ใช้สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ (ถ่ายสำเนาเฉพาะหน้าที่มีชื่อผู้สมัครเท่านั้น)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่หน่วยราชการออกให้ จำนวน 3 ฉบับ
4. หลักฐานอื่นๆที่ใช้ประกอบในการสมัคร กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ให้ถ่ายสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
5. ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2)
6. คู่มือการกรอกและระบายระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ (ม.ร.25) โดยกรอกข้อความและระบายในแผ่น ม.ร.25 ให้ครบถ้วน
ด้วยดินสออย่างอ่อนเบอร์ 2B ขึ้นไป
7. เอกสารการลงทะเบียนเรียนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 1.1 ให้ใช้ ม.ร. 36/1
8. เอกสารการลงทะเบียนเรียนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 1.2 ให้ใช้ ม.ร. 36, ม.ร.37
(จำหน่ายที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในช่วงที่มีการรับสมัครฯ)
        เอกสารตามข้อ 5-7 แทรกอยู่ในระเบียบการฯ (ม.ร.1) ให้ผู้สมัครกรอกและระบายให้ครบถ้วน เอกสารตามข้อ 1-4
ให้ถ่ายเอกสารขนาด A4 หรือถ่ายขนาด 21.5 x 35.3 ซม. เท่านั้น
         *** เอกสารและหลักฐานใดไม่ถูกต้องตามระเบียบการสมัครฯ หรือเป็นข้อความเท็จ มหาวิทยาลัยจะยกเลิก การสมัครเป็นผู้ศึกษารายกระบวนวิชาเพิ่อ เตรียมศึกษาระดับปริญญาตรีและไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาใดๆ ที่ได้ชำระไว้แล้ว ทั้งสิ้น 
 
ข้อแนะนำการกรอกเอกสาร 
 
1. ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วนและตัวบรรจง ด้วยปากกาสีน้ำเงิน หรือสีดำเท่านั้น พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ขนาด 2 นิ้ว ที่มุมขวาในช่องที่กำหนดด้วยกาวที่มีคุณภาพ และทากาวให้ทั่วทั้งแผ่นหลังรูปติดให้แน่น พร้อมทั้งเซ็นชื่อผู้สมัคร
2. การกรอกคู่มือระเบียนประวัตินักศึกษา และระบายแผ่นระเบียนประวัตินักศึกษา ม.ร. 25
         2.1 ให้ผู้สมัครเขียนหรือกรอกข้อความและตอบคำถามพร้อมกากบาทเครื่องหมายลงในคู่มือระเบียนประวัติ
               นักศึกษา ม.ร.25   ก่อน(เอกสารส่วนนี้จะเป็นสมุดคู่มือระเบียนประวัตินักศึกษา)
         2.2 ให้ลอกคำตอบจากสมุดคำถามในข้อ 2.1 โดยระบายลงในกระดาษแผ่น ม.ร. 25 ให้คำตอบตรงกัน  
               ด้วยดินสอดำ อย่างอ่อนชนิด 2B ขึ้นไป    พร้อมทั้งตรวจความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 
 
ขั้นตอนการสมัครรายกระบวนวิชา (PRE-DEGREE) ด้วยตนเอง
 
         - สถานที่รับสมัคร :: อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช รายละเอียดแต่ละขั้นตอน 
 
1. ใบสมัครและขึ้นทะเบียนฯ (ม.ร.2) ผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา (PRE - DEGREE)
2. สำเนาวุฒิบัตรจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป จำนวน 2 ฉบับ (ไม่ให้ใช้สำเนาสมุดพกหรือหนังสือรับรองกำลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาตอนปลาย)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
4. คู่มือกรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ (ม.ร. 25) สำหรับแผ่นระบายให้ใส่ไว้ในคู่มือ ม.ร. 25
5. เอกสารลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36/1) กรณีวุฒิจบ ม.ต้น ลงทะเบียนเรียนวิชาชั้นปีที่ 1 เท่านั้น (ม.ร.36, 37) กรณีผู้เข้าศึกษาเพิ่มเติมบางวิชา     ลงทะเบียนเรียนวิชาตามความประสงค์แล้วแต่กรณี (ให้ซื้อเอกสารดังกล่าวก่อนการสมัคร ที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช)
6. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัว-นามสกุล ให้เย็บติดคู่กับสำเนาวุฒิบัตรทั้ง 2 ฉบับด้วย 
 
  
 
 
คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 
1. สอบไล่ได้ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไปหรือ
2. เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานส่วนราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจ หรือ
3. เป็นพนักงานของหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเห็นสมควร หรือ
4. เป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้ ทั้งนี้ ผู้ที่มีคุณวุฒิตามข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 จะต้องจบหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา 
 
1. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา
  50 บาท
2. ค่าบัตรประจำตัวผู้เข้าศึกษา
  60 บาท
3. ค่าสมัครเข้าศึกษา
500 บาท
4. ค่าขึ้นทะเบียนเข้าศึกษา
300 บาท
5. ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง ภาคละ
100 บาท
6. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ภาคปกติ
300 บาท
7. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ภาคฤดูร้อน
200 บาท
8. ค่าใบรับรองผลการศึกษา ชุดละ
 20 บาท
 
สูตรการชำระเงินสำหรับผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชา (PRE-DEGREE)
 
 ดูรายละเอียดที่  http://www.ru.ac.th/doc/internet_regis_52/sec_16.html
 

 
 
Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 82,441 Today: 2 PageView/Month: 14

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...